تبلیغات
اینترنت رایگان كسب در آمد گرفتن مجوز
تقویم,زرتشتی,

.:. امروز :
   
 
پیوندها
نام شناسی و ریشه واژه ها
بزرگترین سایت دانلودایرانیان
امكانات

تبلیغات

vbmahdi2009.blogfa.com !

تقویم زرتشتی

تقویم زرتشتی تقویمی است دقیق که در آن همه ماههای سال سی روزه اند و بطور کلی ماه سی و یک روزه وجود ندارد. 
طبق تقویم زرتشت روزه های 31 فروردین، 31 اردیبهشت و31 خرداد و ... وجود ندارد در تقویم زرتشتی چیزی بنام هفته وجود نداشت و هر روز از ماههای سال یک نام به خود اختصاص می داد .هر روز وقتی به ماهی که همنام آن بود مصدف می شد جشنی برگزار میشد . جشنهای زرتشتی ربطی به دین و مسلک ندارد بلکه قسمتی از گذشته ی گذشتگانمان است که هر روزشان را با نام هایی پر معنا جشن می گرفتن و به شادی میپرداختند (نه مثل امروز ما به دنبال تعطیلی برای جشن گرفتن بودند و نه ...) بگذریم
در زیر معنای روزهای ماه رو به همراه معنی آنها نوشتم که فکر می کنم دونستنشون خالی از لطف نباشه !!!

نخستین روز اورمزد یا هرمز نام دارد به معنی "اهورامزاد" چون هر کار و هر چیزی با نام خدا آغاز می شود بنابراین نخستین روز ماه را با نام خدا آغاز می شود

تقویم زرتشتی

تقویم زرتشتی تقویمی است دقیق که در آن همه ماههای سال سی روزه اند و بطور کلی ماه سی و یک روزه وجود ندارد. 
طبق تقویم زرتشت روزه های 31 فروردین، 31 اردیبهشت و31 خرداد و ... وجود ندارد در تقویم زرتشتی چیزی بنام هفته وجود نداشت و هر روز از ماههای سال یک نام به خود اختصاص می داد .هر روز وقتی به ماهی که همنام آن بود مصدف می شد جشنی برگزار میشد . جشنهای زرتشتی ربطی به دین و مسلک ندارد بلکه قسمتی از گذشته ی گذشتگانمان است که هر روزشان را با نام هایی پر معنا جشن می گرفتن و به شادی میپرداختند (نه مثل امروز ما به دنبال تعطیلی برای جشن گرفتن بودند و نه ...) بگذریم
در زیر معنای روزهای ماه رو به همراه معنی آنها نوشتم که فکر می کنم دونستنشون خالی از لطف نباشه !!!

نخستین روز اورمزد یا هرمز نام دارد به معنی "اهورامزاد" چون هر کار و هر چیزی با نام خدا آغاز می شود بنابراین نخستین روز ماه را با نام خدا آغاز می شود
2- دومین روز ماه بهمن یا وهومن نام دارد به معنای منش نیک و نام یکی از امشایپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است
3- روز سوم ماه اردیبهشت است به معنای بهترین راستی و نیز نام یکی از فرشتگاه درگاه خدا
4- چهارمین روز ماه شهریور است به معنی بهترین شهریاری یا مدینه فاضله و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
5- پنجمین روز ماه سپندارمذ یا اسفند نام دارد به معنی فروتنی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
6- ششمین روز ماه خرداد نام دارد به معنی تندرستی و نیز نام یکی از امشاسپندان یا فرشتگان درگاه خداوند است؛
7- هفتمین روز ماه امرداد نام دارد به معنی بی مرگی و جاودانگی که نام آخرین امشاسپند نیز می باشد.در باره این واژه توجه کنید کـه بیشتر به غلط مرداد تلفظ می شود که نـادرست است و باید امرداد خوانده شود؛ زیرا مرداد یه معنی مرگ است و امروزه به اشتباه مرداد تلفظ می شود و درست آن امرداد است به معنای بی مرگی (می بینید چه قدر فرق بین دو واژه هست . البته تا جایی که من خبر دارم نماینده زرتشت در مجلس طرحی را مبنی بر تعویض این دو واژه ارایه کرده تا معنای مرگ از ماهها از میان برود و بی مرگی جای آنرا بگیرد ولی کیه که گوش کنه ؟!؟)
8- هشتمین روز ماه دی به آذر است به معنی آفریدگار؛
9- نهمین روز آذر است به معنی آتش
10- دهمین روز آبان نام دارد به معنی آب,به طور کلی مظاهر طبیعی سودمند نزد ایرانیان بسیار ارجمند است بنابراین برخی روزهای ماه به نام مظاهر طبیعی نهاده شده است؛
11- نام یازدهمین روز خورشید یا خور است که باز نام یکی از مظاهر طبیعی و مقدس است؛
12- -دوازدهمین روز ماه, ماه نام دارد.ماه نیز که شباهنگام در آسمان می درخشد نزد ایرانیان مقدس است؛
13- نام روز سیزدهم ,تیر است که نام ستاره ای است در آسمان
14- چهاردهمین روز هر ماه گوش نام دارد به معنای جهان و هستی
15- روز پانزدهم ,دی به مهر است به معنای آفریدگار
16- روز شانزدهم هر ماه مهر است که محبت ومهربانی معنی می دهد؛
17- هفدهمین روز ماه سروش است به معنی فرمانبرداری که بعد ها در زبان پارسی معنای فرشته نیز به آن داده شد؛
18- رشن نام هجدهمین روز است که به معنی عدالت و دادگری است؛
19- نوزدهمین روز ماه فروردین است که شکل تغییر یافته واژه فروهر است به معنای نیروی پیشرو؛
20- نام بیستمین روز ماه بهرام یا وهرام است به معنای پیروزی
21- بیست و یکمین روز هر ماه رام است به معنای رامش و شادمانی؛
22- نام بیست و دوم هر ماه باد است.چنانچه ذکر شد زرتشتیان به پدیده ها و مظاهر طبیعی مانند خورشید ,ماه,آسمان,باد و ...احترام زیادی می نهند؛
23- بیست و سومین روز هر ماه دی به دین است به معنای آفریدگار
24- بیست و چهارمین روز هر ماه دین است به معنای وجدان که امروزه معنی آیین و مسلک هم می دهد؛
25- روز بیست و پنجمین, ارد است به معنای ثروت و نعمت
26- -نام بیست و ششمین روز ماه اشتاد است به معنای راستی
27- نام بیست و هفتمین روز آسمان است که باز جلوه ای از ارزش مظاهر طبیعی نزد ایرانیان است؛
28- نام روز بیست و هشتم, زامیاد است به معنی زمین که باز به عنوان یکی از مظاهر طبیعی و آفریده خداوند نزد ایرانیان مقدس است و آن را بر روی روز بیست و هشتم ماه نهادند؛
29- نام روز بیست و نهم ,مهر اسپند است به معنای کلام ایزدی یا گفتار آسمانی؛
30- و اما نام روز سی ام ماه انارام است که یعنی روشنایی محض و فروغ جاویدان؛

نام برخی از روزها با نام ماه های سال یکی است.هرگاه نام روز و نام ماه یکی شود در آن روز جشنی برگزار می شود که معروف است به جشن های ماهانه.مثلا روز سوم هر ماه اردیبهشت نام دارد بنابر این سوم اردیبهشت چون نام روز و ماه یکی میشود جشن اردیبهشتگان برگزار می شود.ویا روز شانزدهم هرماه مهر نام دارد بنابراین هر سال شانزدهم مهر ماه جشن مهرگان برگزار می شود؛

با توجه به این که تقویم زرتشتی ماه31 روزه ندارد و 6 ماه سی ویک روزه در تقـویم جدید داریم, و نیز در تقویـم جـدید اسفـند مـاه 29 روز است, پـس بـا ایـن حـساب در تقـویم زرتشتی پنـج روز آخـر سال کـم می آید. جـای این پنج روز نیز در این تقویم حساب شده است. به این گونه که این پنج روز را , پنج روز پنجه گویند که نام آن ها به این ترتیب است : روز نخست پنجه اهـنودگـاه نام دارد.روز دوم پنجـه اشتود گـاه نـام دارد.روز سوم پنجه سپنتمـدگـاه نام دارد. روز چهارم پنجه وهوخشترگاه نام دارد. و روز پنجـم پنجه وهیشتوایشتی نام دارد. بنابراین تقـویم زرتشتی که بر اساس گـردش زمین به دور خورشید است دارای 365 روز کامل می شود

با توجه به این که هر چهار سال یکبار ,سال کبیسه است و دارای 366 روز می شود, در سال کبیسه این روز اضافی نیز در نظر گـرفته می شود که نـام این روز اورداد است به مـعنی روز اضـافه؛

در تقویم زرتشتی هفته وجود ندارد پس روزهای اورمزد (روزاول ماه),روز دی به آذر که روز هشتم ماه است, روز دی به مهر(روز پانزدهم ماه)و روز دی به دین(روز بیست و سوم ماه) روز های تعطیل و استراحت است که آدینه روز نامیده می شود؛
الـبته تـقـویم امـروزی نیز در واقع همان تقـویم زرتشتی است با این تفاوت که 6 ماه نخست سال را 31 روزه کرده اند و در عوض پنج روز پنجه را حذف کرده اند؛

بر اساس نظر کارشناسان, تقویم زرتشتی کامل ترین و دقیق ترین تقـویمی است که تـا بـه امـروز توسط انسان ساخته شد که الـبته نخستین تقـویم تاریخ بشریت نیز است. از دیگر تقویم های ساخته دست انسان تقویم قمری یا عربی است که بر اساس گردش مـاه عمل می کند که به اندازه ای مسخره است که اصلا لازم نیست در باره اش حرف بزنیم زیرا هر سال بیش از ده روز جابه جا می شود.یکی دیگر از تقویم های مورد استفاده تقویم میلادی است که شایدامروزه پر کاربردترین تقویم دنیا باشد.که آن نیز کم و کاستی هایی دارد.بر اساس نظریه انفجار بزرگ هر سال به اندازه چندین ثانیه از سال قبل طولانی تر است که پس از چندین سال پی در پی این ثانیه های اضافی روی هم جمع می شوند و دوباره یک روز کامل به وجود می آید.در تقویم میلادی هر 2500 سال یک روز زیاد می شود.و آنان مجبورند هر دوهزاروپانصد سال یک روز از تقویم خود حذف کنند تا روزهای سالشان به هم نخورد.که یک بار در سال 1582 میلادی این کار را انجام دادند.ولی تقویم زرتشتی به اندازه ای پیشرفته است که بر اساس محاسبات ریاضی هر ده میلیون سال یک روز به آن اضافه می شود.این تقویم ساخته دست ایرانیان اولین و در کمال تعجب و افتخار پیشرفته ترین تقویم بشریت است که تاکنون ابـداع شده .

با تشکر از آرش حمیدی

 

ارسال شده توسط:الیاس در چهارشنبه 18 آذر 1388 | نظرات()
مطالب گذشته

از همین الان به جمع ثروتمندان اینترنتی بپیوندید
هدیه اول برای وبمسترها
پایان دنیا در سال 2012
موانع موفقیت
خود را تغییر دهید تا دنیای شما تغییر كند
9 ویژگی افراد موفق در كار و تجارت
ارتباط موثر
فرایند مذاكره مطلوب در بازاریابی
اصول بازاریابی تلفنی
به نام اهورا مزدا
شعر غریبه
سرباز
مهمترین کتابی که تاکنون درباره زرتشت فراهم آمده ،
پرتوهای اهورامزدا از دیدگان زرتشت
(سرودهای اهورایی اشو زرتشت)

آرشیو ماهانه
آذر 1388
نظر سنجی
+ نظر شما دوستان درباره این وبلاگ چه هست?
-
-
-
-
آمار كلی وبلاگ
نویسندگان الیاس

آمار وبلاگ بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
بازدید های این ماه :
بازدید های ماه قبل :
کل بازدید ها :
تعداد کل مطالب :

اطلاعات بیشتر
Pagerank
تبلیغات

‍CopyRight © 2008 - 2009 by http://zartosht2.mihanblog.com . Allreserved
This Template Transporting For Mihanbblog By WorldTemp.MihanBlog.Com And Special Thanks To Milad Mahdavi

تقویم,زرتشتی,